Uppförandekod, Code of conduct

För Hydroscand innebär en uppförandekod att vi respekterar grundläggande rättigheter. Vårt mål är att bedriva verksamheten i enlighet med etiska, sociala, miljömässiga och hållbara principer.

Relationer med vår personal

Hydroscand har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi strävar efter att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad och motiverad personal i en professionell miljö.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

Vi ska respektera människors rättigheter. Vi ska bedöma våra leverantörer för att säkerställa att inköpta produkter är tillverkade i företag där barnarbete inte förekommer.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Vi erkänner och respekterar de anställdas frihet att vara medlem, eller inte, i en fackförening. Reglerna för de fackliga organisationer som företräder de anställda måste erkännas, liksom en anställds rätt att vara eller inte vara representerad av en fackförening.

Trakasserier, jämställdhet och mångfald

Hydroscand arbetar för jämställdhet och ska, vid rekrytering och personalutveckling, beakta mångfalds-aspekter. Vi ska verka för att förhindra diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vår inställning är att alla – oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion, sexuell läggning, könsidentitet eller ålder – ska ha samma möjligheter och förutsättningar.

Alkohol och narkotika

Hydroscand är en arbetsplats som ska vara fri från bruk av alkohol och narkotika.

Intressekonflikter

Samtliga medarbetare inom Hydroscand ska hantera privata, externa aktiviteter och finansiella intressen på ett sätt som inte strider mot, eller kan uppfattas att strida mot, företagets intressen.

Relationer med våra kunder

Hydroscand ska fokusera på kundens behov och skapa varaktiga relationer. Vi ska leverera högkvalitativa produkter och tjänster som bidrar till kundens framgångar och skapar förtroende för oss som leverantör.

Korruption

Hydroscands medarbetare ska varken ta emot eller ge betalning, gåvor eller annan ersättning som på något sätt påverkar, eller kan uppfattas påverka, objektiviteten i affärsbeslut.

Relationer med våra leverantörer, konkurrenter och andra intressenter

Hydroscand ska upprätthålla integritet och ärlighet alla led inom affärsverksamheten. Detta ska överensstämma med alla tillämpliga lagar och förordningar. Samma krav som vi ställer på oss själva, ställer vi också på våra leverantörer och andra intressenter.

Konkurrens

Hydroscand ska undvika situationer där man riskerar att bryta mot rådande konkurrenslagar. Vi ska inte föra diskussioner eller ingå avtal med konkurrenter avseende priser, marknadsandelar eller liknande olagliga aktiviteter.

Miljö och hållbarhet

Hydroscand arbetar efter en miljöpolicy som bidrar till att vi ska minimera de miljöpåverkande effekterna av vår verksamhet. Miljöhänsyn ska vara en naturlig del av vårt arbete på alla nivåer inom företaget. För detta krävs att medarbetarna har kunskap och miljömedvetenhet samt att bolaget tillsätter nödvändiga resurser. Hydroscand AB är sedan 2004 certifierat enligt SS-EN ISO-14001.