Integritetspolicy - Behandling av kunders personuppgifter inom Hydroscand AB

 

I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

 

Personuppgiftsansvarig

Hydroscand AB (556130-7124, "Hydroscand", Box 401, 128 06 Sköndal) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Hydroscand AB.

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.

 

För att kunna hantera beställningar/köp

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • leverera en beställd produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • kunna göra id-kontroll.
 • hantera betalningar.
 • hantera retur-, reklamation- och garantiärenden.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
 • Organisations-/personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

 

 

För att kunna hantera och administrera ditt webbkonto

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • ge behörighet att logga in.
 • upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • göra det möjligt att följa köphistorik.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn (e-postadress)
 • Köphistorik
 • Beställningshistorik
 • Kundnummer

Laglig grund:  Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

 

 

 

För att kunna hantera kundserviceärenden

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundservice via digitala kanaler eller per telefon.
 • hantera förfrågningar, utreda problem och supportärenden

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt vid eventuella problem.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundserviceärenden.

 

För att kunna hantera beställning av trycksaker

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • tillhandahålla önskade trycksaksbeställningar, t.ex produktbok eller broschyr.

Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn (om detta finns att tillgå)
 • Adress (om detta finns att tillgå)
 • Butik (om detta finns att tillgå)

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att kunna leverera ditt beställda material.

 

 

För att kunna hantera jobbansökningar

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • i rekryteringssyfte för utlysta tjänster alternativt för spontanansökningar.

Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Sökt tjänst
 • Bifogade dokument

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att kunna hantera din jobbansökan. Uppgifterna sparas endast under pågående rekrytering.

 

 

 

För att kunna hantera kontakter efter event som t.ex. branschmässor eller öppet hus

 

Personuppgifter behandlas för att:

 • kunna kontakta kund efter genomfört evenemang angående de intresseområden eller förfrågningar som har lämnats av kund.

Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag (om detta finns att tillgå)
 • Kundnummer (om detta finns att tillgå)
 • Organisationsnummer (om detta finns att tillgå)
 • Adress (om detta finns att tillgå)
 • Branschsegment (om detta finns att tillgå)
 • Butik (om detta finns att tillgå)
 • Intresseområden

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundserviceärenden.

 

Prenumeration på nyhetsbrev

Personuppgifter behandlas för att:

 • tillhandahålla önskade nyhetsbrev.
 • analysera data i syfte att skapa relevanta erbjudanden för dig.

Personuppgifter som behandlas:

 • E-postadress
 • Namn (om detta finns att tillgå)
 • Ort (om detta finns att tillgå)
 • Branschsegment (om detta finns att tillgå)
 • Butik (om detta finns att tillgå)

Laglig grund: Samtycke. Genom att lämna din e-postadress i avsett fält och aktivt klicka på knappen Prenumerera anses du ha lämnat ditt samtycke för utskick.

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration, via länk i varje nyhetsbrev.

 

 

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen)

Personuppgifter behandlas för att:

 • kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

  Sådana krav kan t. ex. avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din ev. korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användarnamn för webbkonto (e-postadress).
 • Organisations-/Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Order- och betalningshistorik

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

 

Delning och överföring av personuppgifter


Hydroscand kan enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Hydroscand lämna ut personuppgifter till företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar våra partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner. 

Hydroscand strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Hydroscand rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 

Dina rättigheter och val

 

Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

 

Rätt till rättelse 
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har ett webbkonto på hydroscand.se kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter under Mitt konto.

 

Rätt till radering 
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Hydroscand som väger tyngre.
 • du inte önskar få direktmarknadsföring i form av nyhetsbrev.
 • personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning 
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 

 • Intresseavvägning 
  Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

 • Samtycke
  Du har rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss och i din begäran specificiera vilket samtycke du önskar återkalla.

 

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

 

Om cookies

 

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

 

Varför använder vi oss av cookies?

På hydroscand.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla webbplatsen. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Hydroscand AB. Du kan läsa mer om cookies/kakor i Hydroscands kakpolicy.


 

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY www.imy.se (fd. Datainspektionen)

 

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: 


Hydroscand AB 
Box 401, 128 06 Sköndal 
E-postadress:  [email protected]
Telefonnummer: 08-555 990 00

 

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på hydroscand.seSenast uppdaterad 2021-05-27

 

 

 

© Hydroscand 2021 - Alla rättigheter förbehållna